ห้องสัมมนา
ห้องสัมมนา ดอกสัก
ห้องสัมมนาที่ใหญ่ที่สุดในลำน้ำแควน้อย ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มากกว่า  500 คน 
ตกแต่งด้วยไม้และเวทีขนาดใหญ่ยกพื้นสูงกว่า 1 เมตร

 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการตกแต่ง