กิจกรรม CSR ของรีสอร์ท
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่ต้องการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่อยู่ในพื้นใกล้เคียงกับรีสอร์ทโดยไม่ลืมตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชนและเพื่อ เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับชุมชน กิจกรรมต่างๆ ที่ทางรีสอร์ทได้สนับสนุน นั้นได้แก่
  • การทำนุบำรุงวัดในชุมชน ได้แก่ วัดลุ่มสุ่ม  วัดหนองขอนมงคลรังษี วัดเครือมิตรสันติธรรม เป็นประจำทุกปี
 โดยร่วมจัดกฐินหรือผ้าป่าสามัคคี และนำเงินบริจาคของนักท่องเที่ยว นำถวายวัดเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์
  • การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน และบุตรของพนักงาน
 โดยเฉพาะบุตรพนักงานที่มีความใฝ่รู้และตั้งใจศึกษา โดยสนับสนุนทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี
  • การเปิดรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 สนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษา ในชุมชนได้ทำงานหารายได้พิเศษในวันหยุด รวมทั้งสอนทักษะงานวิชาชีพ โดยเฉพาะเมือเรียนจบ สามารถทำงานเป็นพนักงานประจำของรีสอร์ทได้ทันที
  • จัดโรงทานร่วมกับวัดป่าสุนันทวนาราม
 เพื่อสนับสนุนการสืบทอดพระพุทธศาสนา ทางรีสอร์ทได้ร่วมจัดโรงทานแก่ญาติธรรมและชุมชนใกล้เคียงกับวัดป่าสุนันทวนาราม เป็นประจำทุกปี ในงานถวายผ้าพระกฐินสามัคคี 
  • การจัดโครงการปฏิบัติธรรมโดยร่วมกับมูลนิธิมายาโครตมี 
 ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศที่มีความสนใจ โดยแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 400 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • กิจกรรมช่วยเหลือและบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบน้ำท่วม
 โดยร่วมกับชุมชนและเพื่อนร่วมธุรกิจในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อยู่เป็นนิจ